GRATIS verzending v.a. €50,-

Op werkdagen vóór 15:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden

Achteraf betalen via Klarna!

 

Waarom bij  ons bestellen?

 • ✔ GRATIS verzending vanaf €50,-
 • ✔ Veilig online betalen met iDEAL
 • ✔ Je spaart waspunten
 • ✔ Altijd leverbaar uit voorraad

 

Word ook fan van lekkerewas.nl

Algemene voorwaarden lekkerewas.nl

Tot stand gekomen op 28 november 2021.

Algemene Voorwaarden van lekkerewas.nl (is een onderdeel van Prime Nails), gevestigd te Assen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68507860.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

lekkerewas.nl:
lekkerewas.nl (is een onderdeel van Prime Nails), ingeschreven bij de KvK onder nummer 68507860.

Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en lekkerewas.nl, waarbij in het kader van een door de lekkerewas.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen lekkerewas.nl en de wederpartij.

Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en lekkerewas.nl.

Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen lekkerewas.nl en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met lekkerewas.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden lekkerewas.nl en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met lekkerewas.nl zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen worden via de webshop, schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen van lekkerewas.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 4. lekkerewas.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is lekkerewas.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij lekkerewas.nl anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht lekkerewas.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van lekkerewas.nl.
 2. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan lekkerewas.nl.
 3. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft lekkerewas.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen zijn {inclusief/exclusief}, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 5. Van alle bijkomende kosten zal lekkerewas.nl tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.
 6. lekkerewas.nl kan extra kosten in rekening brengen voor de betaalwijze. De prijzen en/of tarieven zijn exclusief extra kosten voor de betaalmethode. lekkerewas.nl zal alleen de daadwerkelijke kosten voor de desbetreffende betaalwijze in rekening brengen.

Artikel 6 – Prijswijziging

 1. Indien lekkerewas.nl met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is lekkerewas.nl gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien lekkerewas.nl het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op lekkerewas.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
 • lekkerewas.nl alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 1. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7 – Koop op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden. lekkerewas.nl streeft naar een levering binnen 48 uur nadat de bestelling correct geplaatst is.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de lekkerewas.nl geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien lekkerewas.nl het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 5. Indien lekkerewas.nl niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door lekkerewas.nl geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien lekkerewas.nl in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 6. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door lekkerewas.nl geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 7. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen of bij terugzending van een gedeeltelijke bestelling.
 8. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij lekkerewas.nl heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 9. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort lekkerewas.nl uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 10. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt lekkerewas.nl de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort lekkerewas.nl uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien lekkerewas.nl en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van lekkerewas.nl. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 11. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop lekkerewas.nl geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.

Artikel 10 – Levering

 1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat lekkerewas.nl de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11 – Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de lekkerewas.nl opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien lekkerewas.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan lekkerewas.nl heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij lekkerewas.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij lekkerewas.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat lekkerewas.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat lekkerewas.nl binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 – Risico-overgang consumenten

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van lekkerewas.nl.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
 4. Indien om welke reden ook de Wederpartij niet in staat is het product op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor transport, zal lekkerewas.nl, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Wederpartij het product bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Wederpartij bezorgd zijn.
 5. De Wederpartij is verplicht aan lekkerewas.nl de opslagkosten volgens het bij lekkerewas.nl gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat het product voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 13 – Risico-overgang bedrijven

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van lekkerewas.nl.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
 4. Indien om welke reden ook de Wederpartij niet in staat is het product op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor transport, zal lekkerewas.nl, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Wederpartij het product bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Wederpartij bezorgd zijn.
 5. De Wederpartij is verplicht aan lekkerewas.nl de opslagkosten volgens het bij lekkerewas.nl gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat het product voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 14 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van een IDEAL overboeking op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van lekkerewas.nl en de verplichtingen van de Wederpartij jegens lekkerewas.nl onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 7. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft lekkerewas.nl, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft lekkerewas.nl, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 9. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft lekkerewas.nl pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat lekkerewas.nl de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 10. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door lekkerewas.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van lekkerewas.nl totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft lekkerewas.nl het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is lekkerewas.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is lekkerewas.nl bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst lekkerewas.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 1. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van lekkerewas.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan lekkerewas.nl of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop lekkerewas.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor lekkerewas.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 18 – Garanties

 1. lekkerewas.nl garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. lekkerewas.nl garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 4. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal lekkerewas.nl, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
 5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat lekkerewas.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar lekkerewas.nl geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. lekkerewas.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van lekkerewas.nl.
 2. lekkerewas.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. lekkerewas.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat lekkerewas.nl is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor lekkerewas.nl kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van lekkerewas.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien lekkerewas.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van lekkerewas.nl beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door lekkerewas.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat lekkerewas.nl overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor lekkerewas.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan lekkerewas.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens lekkerewas.nl vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart lekkerewas.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien lekkerewas.nl door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden lekkerewas.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van lekkerewas.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21 – Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens lekkerewas.nl en de door lekkerewas.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij lekkerewas.nl ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 22 – Klachtenregeling

 1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan lekkerewas.nl een klacht indienen.
 2. De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij lekkerewas.nl in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht.
 3. lekkerewas.nl behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 4. Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal lekkerewas.nl de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer lekkerewas.nl de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.
 5. lekkerewas.nl zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 23 – Privacy en cookies

 1. lekkerewas.nl hanteert een separaat Privacybeleid op haar website waarin vermeld wordt hoe lekkerewas.nl met persoonsgegevens omgaat. Tevens worden hierin de cookies vermeld. Het document kan opgevraagd worden ter inzage en is beschikbaar gesteld op de website.

Artikel 24 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. lekkerewas.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. lekkerewas.nl zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij lekkerewas.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.l
×